Personuppgiftsklausul

Hantering av personuppgifter

Nedan följer en beskrivning av hur och varför POLARGLAS behandlar personuppgifter om sina kunder.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som lever, t.ex uppgifter som kan identifiera den fysiska personen genom ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, eller onlineidentifikationer.

POLARGLAS behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att kunna bedriva verksamhet som glasmästare. Till exempel för att kunna göra en bedömning av om en viss lösning passar kund.

POLARGLAS behandlar alltid personuppgifterna i enlighet med aktuell dataskyddsreglering.

Det ä inte lämpligt att skicka känsliga personuppgifter eller personnummer via e-post utan att innehållet krypteras. Detta gäller både POLARGLAS och kunderna.

Om POLARGLAS upptäcker en säkerhetsöverträdelse som mycket sannolikt kan utgöra en allvarlig risk för våra kunders rättigheter, rapporterar POLARGLAS detta till kunden i enlighet med dataskyddsregelverket.

Varför och hur behandlar POLARGLAS personuppgifter?

Syftet med POLARGLASs behandling av kundens personuppgifter är att identifiera kunden och uppfylla POLARGLASs uppdrag. POLARGLAS använder endast system med tillräcklig säkerhet för att lagra och behandla personuppgifter. Det är endast ett urval av personer som hanterar och har tillgång till eventuella känsliga uppgifter i POLARGLASs system och alla hos POLARGLAS omfattas av tystnadsplikt.

 Vilka personuppgifter behandlar POLARGLAS?

Uppgifter som POLARGLAS behandlar kan kategoriseras enligt följande:

  • Administrativa uppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer
  • Uppgifter om kundens behov produkt
    • Bilmodell
    • Registreringsnummer
    • Chassinummer

Vilka behandlingsgrunder använder vi?

Vissa personuppgifter är nödvändiga att behandla för att uppfylla det uppdrag POLARGLAS har. Detta gäller bland annat namn och kontaktuppgifter samt uppgifter som ligger till grund produktbeställning.

Vem levererar POLARGLAS personuppgifter till?

Personuppgifter kan lämnas till offentliga myndigheter, om detta följer av lagstadgad upplysnings- eller utlämningsplikt.

Om det är nödvändigt för POLARGLAS att använda ett personuppgiftsbiträde, behandlar personuppgiftsbiträdet endast personuppgifter efter detaljerade instruktioner från POLARGLAS. Detta för att säkerställa kundens rättigheter och skydda kundens integritet. Eventuella tredje parter som mottar personuppgifter från POLARGLAS omfattas av tystnadsplikt enligt avtal.

Marknadsföring

POLARGLAS kan komma att behandla kunders personuppgifter för att marknadsföra produkter och tjänster via e-post, post eller telefon i den mån POLARGLAS bedömt att sådan rätt föreligger efter genomförd intresseavvägning. Detta gäller endast om inte kund meddelat POLARGLAS att kunden inte önskar bli mottagare av sk. direktmarknadsföring.

Hur länge lagrar POLARGLAS personuppgifter om kunderna?

POLARGLAS lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Enligt lagen om allmän preskriptionstid måste dock uppgifterna sparas i 10 år efter den senaste genomförda affären. Den personliga informationen kommer därefter att raderas omedelbart.

Kunds rätt till insyn, rättning, radering och dataöverföring

Insyn

Kund har rätt att få insyn i de uppgifter vi behandlar om denne. Det innebär att kunden har rätt att få veta vilket syfte och behandlingsgrund POLARGLAS använder sig av, vilka uppgifter om kund som POLARGLAS behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna vidareförmedlats till, vilken tid personuppgifterna lagras samt var uppgifterna inhämtats ifrån.

Rätt att kräva rättning och radering

Om kund tror att POLARGLAS har registrerat uppgifter om kunden som är oriktiga eller ofullständiga, har kund alltid rätt att begära rättelse av de aktuella personuppgifterna.

Kund kan kräva att POLARGLAS tar bort personuppgifter om uppgifterna inte längre är nödvändiga för att uppfylla syftet med behandlingen; om kunden drar tillbaka sitt samtycke om samtycke har använts som grund för behandling; om kund motsätter sig behandlingen och det inte finns några andra lagliga grunder för att fortsätta behandlingen; eller om uppgifterna har behandlats olagligt. Kund har också rätt att invända mot behandlingen av personuppgifter om kund anser att det är något POLARGLAS inte gör rätt i förhållande till personuppgifterna.

Rätt till dataöverföring

Kund har alltid rätt att begära ut de personuppgifter POLARGLAS har lagrat om kund på ett strukturerat sätt och i ett maskinläsbart format. Kund har också rätt att kräva att POLARGLAS flyttar över sådana personuppgifter som behandlas och lagras till exempelvis en annan glasmästare.

Rätten till överföring förutsätter dock att POLARGLAS behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från kund eller för att uppfylla POLARGLAS uppdrag (avtal). Överföringen gäller bara sådana personuppgifter som kund själv har lämnat. Om POLARGLAS har lämnat ett råd till kund kan kund inte begära att en sådan uppgift ska överflyttas till någon annan via kunden.

Kontaktinformation

Data Protection Officer (DPO):

Om kund har frågor om hur POLARGLAS behandlar personuppgifter eller vill infria rättigheter enligt denna klausul, vänligen kontakta POLARGLAS personuppgiftsansvarig via e-post:

Polar.glas@telia.com

DPO är pålagd tystnadsplikt och är skyldig att hindra andra från att få tillgång till eller kunskap om kunds personliga information om inte samtycke har erhållits. Sekretess gäller också efter avslutat arbete.

Hur klagar kund på behandlingen?

Datainspektionens jobb är att kontrollera att personuppgiftsregelverket följs. Om kund upplever något kunden anser är ett brott mot regelverket, vänligen skicka in en skriftlig förfrågan till Datainspektionen. Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm.

 

Cookies

På POLARGLAS hemsida framgår hur POLARGLAS hanterar cookies enligt vid var tid gällande policy.